Indo Board Pro模型最初是專門學習跨步而設計的。Indo Board Pro板的延伸長度也適合較高的人(超過6英尺高),以便他們可以有各種平衡板力量訓練所需的廣泛姿態。Pro是Indo Board健身教練中最喜歡用於特定的運動訓練的,包括:衝浪訓練,滑雪板訓練,滑水板訓練,滑板訓練和一般平衡,穩定性和核心力量練習。    

Indo Board PRO Training Package

Indo Board PRO FLO

Indo Board PRO with Roller